آتلیه عروس
عکاسی مادون قرمز
عکاسی مادون قرمز
عکاسی مادون قرمز
عکاسی مادون قرمز
عکاسی مادون قرمز

facebook   instagram   telegram

عکاسی مادون قرمز

عکاسی مادون قرمز


عکاسی مادون قرمز
تکنیک و یا روشی است که در آن قسمت مریی نور حذ ف می شود. و فقط پرتوهای مادون قرمز ثبت می شود. رفتار انعکاسی مادون قزمز با نور مریی فرق دارد. چون چشم انسان توانایی دیدن نور مادون قرمز را ندارد. بنابراین عکس هایی به وجود می آید که در واقعیت دیده نمی شود. نمونه ایی از تفاوت مادون قرمز انعکاس گیاهان است. که در عکاسی مادون قرمز به رنگ سفید ثبت می شود. برای توضیحات بیشتر عکاسی مادون قرمز بهتر است. با فیلتر دوربین , و منبع های مرتبط با عکاسی مادون قرمز آشنا شوید. برای شروع از دوربین مناسب آغاز کنید. برخی از دوربین ها بر روی سنسور خود فیلتری به نام فیلتر سو کننده مادون قرمز دارند که نمی توان با آن عکاسی مادون قرمز گرفت.

یکی از نکات مهم برای عکاسی مادون قرمز داشتن فیلتر مناسب برای عکاسی مادون قرمز است که اسم آن فیلتر مادون قرمز است . این فیلتر نور مریی را حذف میکند و فقط نور مادون قرمز را از خود عبور میکند. در فصل گرما بهترین زمان برای آشنایی با هنر عکاسی مادون قرمز است . اساسا عکاسی مادون قرمز جنبه ای را میبیند و یا تشخیص می دهد که دید هر یک از انسان ها از آن عاجز است.از این رو عکاسی مادون قرمز می تواند بسیار منحصر به فرد باشد. بنابراین صحنه هایی که در حالت طبیعی می تواند خسته کننده یا فاقد ارزش باشد در این عکاسی می تواند شگفت انگیز و جالب باشد. عکاسی مادون قرمز حالتی از عکاسی سورئال می باشد.